OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PRE MARKETINGOVÉ ÚČELY

Spoločnosť RAJ BÝVANIA s.r.o., sídlo: 934 01, Bobuľová 12, Levice, IČO:44876653, zapísaná Obchodný register SR vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 38 050/N, zastúpená Patrik Marton – konateľ, kontaktné údaje: email patrik@rajbyvania.sk, telefónne číslo 0911 505 893 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ: RAJ BÝVANIA s.r.o., sídlo: Bobuľová 12, 934 01 Levice, IČO: 44876653, zapísaná Obchodný register SR vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 38 050/N, zastúpená Patrik Marton – konateľ, kontaktné údaje: email patrik@rajbyvania.sk, telefónne číslo 0911 505 893.

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj
právny základ spracúvania osobných údajov

Účel: Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk
Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

3. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Webhostingová spoločnosť:
Obchodné meno: Websupport, s.r.o.
Sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava
IČO: 36421928
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR okresný súd Bratislava 1, odd.sro, vl.63270/B
Zastúpený: Pavel Stano, štatutár

Online marketingová spoločnosť:
Obchodné meno: SmartLink, s.r.o.
Sídlo: Dolné Rudiny 2956/3 010 01 Žilina
IČO: 47572931
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR okresný súd Žilina, odd.sro, vl.61498/L
Zastúpený: Ing. Pavol Provazník, štatutár

4. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: 24 mesiacov

5. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu patrik@rajbyvania.sk, telefónne číslo 0911 505 893, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa RAJ BÝVANIA s.r.o., sídlo: Bobuľová 12, 934 01 Levice. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Za účelom zasielania marketingových notifikácii a pod., prevádzkovateľ spracúva emailovú adresu prostredníctvom spoločnosti v tretej krajine, ktorá disponuje rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov. Touto spoločnosťou je spoločnosť s názvom: SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká Republika (prevádzkovateľ SmartEmailling.cz).

Prenosom emailovej adresy spoločnosti SmartSelling a.s., Česká Republika do tretej krajiny nedochádza k ohrozeniu práv dotknutej osoby.